Lewica 2019

Nieoficjalna strona polskiej partii politycznej,
która gwarantuje postęp społeczny i gospodarczy

Wolność, współpraca, wspólnota

Przejdź dalej

Klub Poselski Lewica 2019

Przewodniczący

Krzysztof Gawkowski

Pierwsza wiceprzewodnicząca

Marcelina Zawisza

Sekretarz

Dariusz Wieczorek

Wiceprzewodnicząca

Magdalena Biejat

Wiceprzewodnicząca

Beata Maciejewska

Wiceprzewodnicząca

Karolina Pawliczak

Wiceprzewodnicząca

Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska

Wiceprzewodniczący

Krzysztof Śmiszek

Wiceprzewodniczący

Tomasz Trela

Katarzyna Ueberhan

Lewica 2019 Klub poselski

Program wyborczy Lewicy 2019

Współpraca

 • Klimat
 • Ochrona środowiska
 • Rolnictwo
 • Państwo
 • Rozwój
 • Praca
więcej

Wspólnota

 • Zdrowie
 • Edukacja
 • Rodzina
 • Mieszkanie
 • Transport
 • Polityka społeczna
więcej

Wolność

 • Świeckie państwo
 • Prawa kobiet
 • Równość
 • Państwo prawa
 • Kultura
więcej
Program wyborczy Lewicy 2019

Współpraca

Polityka klimatyczna

Koniec ery dominacji węgla. Celem Lewicy 2019 jest zmniejszenie wykorzystania paliw kopalnych w sektorze energetycznym na rzecz bardziej ekologicznych źródeł energii. Planujemy inwestycje w rozbudowę sieci przesyłowych, modernizację termiczną budynków, instalację paneli słonecznych, budowę elektrowni wiatrowych, stosowanie pomp ciepła oraz promowanie produkcji energii w gospodarstwach domowych.

Planujemy wymienić 2 miliony starych pieców węglowych na nowoczesne, ekologiczne systemy grzewcze w ciągu najbliższych 15 lat.

Chcemy, aby każdy dom mógł produkować swoją własną energię. Podobnie jak przygotowujemy zapasy na zimę, każdy będzie miał możliwość wytworzenia własnego prądu.

Polityka klimatyczna Lewica 2019

Ochrona środowiska

Program dla Lasów. Zadbamy o to, aby co najmniej 10% obszarów leśnych w Polsce było pozostawionych nietkniętych przez działalność człowieka. Ustanowimy Agencję Ochrony Przyrody, której zadaniem będzie nadzór nad firmami szkodzącymi środowisku. Planujemy przeznaczyć 20% dochodów z sektora leśnego na Fundusz dla Dzikiej Przyrody, który będzie odpowiedzialny za przywracanie naturalnych siedlisk zwierząt.

Polska przyjazna dla Zwierząt. Wprowadzimy urząd Rzecznika Praw Zwierząt, który będzie troszczył się o dobrostan zwierząt, zarówno tych domowych, hodowlanych, jak i dzikich. Do 2023 roku zamierzamy zlikwidować fermy futrzarskie, zakazać wykorzystywania zwierząt w cyrkach oraz zaniechać praktyk chowu w klatkach. Dodatkowo, umożliwimy bezpłatną sterylizację zwierząt domowych za zgodą ich właścicieli, pokrytą ze środków publicznych.

Ochrona środowiska

Rolnictwo

Państwo przejmie dodatkowe składki na ubezpieczenia od suszy, powodzi, huraganów i innych podobnych zjawisk atmosferycznych. To oznacza likwidację dotychczasowych zapomóg i specjalnych rekompensat, co będzie korzystne zarówno dla rolników, jak i dla budżetu państwa.

Zachęcimy rolników do tworzenia zrzeszeń, eliminując zbędne biurokratyczne utrudnienia. Wprowadzimy łatwy w obsłudze system rejestracji i zarządzania organizacjami pozarządowymi na obszarach wiejskich

Przewidujemy ulgi podatkowe i dopłaty dla rolników, aby zachęcić ich do instalowania paneli fotowoltaicznych oraz farm wiatrowych. Polska wieś, będąc już centrum produkcji żywności, stanie się także ważnym ogniwem w produkcji energii.

Rolnictwo

Państwo

Depolityzacja spółek Skarbu Państwa. Osoby ubiegające się o stanowiska w zarządach będą musiały przejść specjalne szkolenie i zdać egzamin przed komisją pozbawioną związków z polityką. Na każde stanowisko będzie przeprowadzany konkurs, a przesłuchania kandydatów będą transmitowane online.

Zwiększenie zaufania do Policji. Przywrócimy 200 posterunków Policji, które zostały zlikwidowane za poprzednich rządów. Zmienimy zasady dotyczące noszenia kamer przez policjantów, które będą nagrywały w sposób ciągły.

Przewidujemy ulgi podatkowe i dopłaty dla rolników, aby zachęcić ich do instalowania paneli fotowoltaicznych oraz farm wiatrowych. Polska wieś, będąc już centrum produkcji żywności, stanie się także ważnym ogniwem w produkcji energii.

Państwo

Rozwój

Likwidacja stałych składek ZUS. Przedsiębiorcy otrzymają możliwość wyboru między proporcjonalnym opodatkowaniem według przychodu, podobnie jak w systemie małego ZUS, a tradycyjnym sposobem rozliczenia. Szczególnie małe przedsiębiorstwa skorzystają z tych zmian.

Cyfrowa obsługa firm. Całą kwestię administracyjną będziemy prowadzić online: od e-faktur po załatwienie spraw z wygodnego biurka lub z dowolnego urzędu.

Program Innowacji Kopernik. Wdrożymy program wspierający innowacje, gdzie państwo podejmie 50% ryzyka inwestycyjnego, co będzie się równać 3,5 miliarda złotych rocznie. Program skierowany będzie na promowanie innowacyjnych rozwiązań bez zbędnych procedur.

Zwiększenie nakładów na naukę. Przeznaczymy na badania i rozwój ponad 2% PKB. Uczelnie będą miały większą stabilność finansową w zakresie inwestycji badawczych. Skoncentrujemy się na wdrażaniu innowacji w kluczowych obszarach dla kraju, jak np. wsparcie osób niepełnosprawnych czy inwestycje w odnawialne źródła energii.

Rozwój

Praca

Kończymy z sankcjonowaniem choroby. Osoby będące niezdolne do pracy z powodu zwolnienia lekarskiego otrzymają wynagrodzenie w wysokości 100% ich stałego wynagrodzenia, wraz z premiami i dodatkami.

Zapewnimy prawa pracownicze określone w konstytucji dla wszystkich pracujących, w tym prawo do opieki zdrowotnej, minimalnego wynagrodzenia, urlopu, bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, zabezpieczenia społecznego, minimalnego wynagrodzenia, ochrony rodzicielstwa i możliwość przynależności do związków zawodowych.

Zapewnienie godnej płacy minimalnej. Proponujemy jasno określoną, dziesięcioletnią strategię ustalania płacy minimalnej, która będzie konsultowana z przedsiębiorcami i pracownikami.

Zapewnienie godnych zarobków w sektorze publicznym. Nikt pracujący w sektorze publicznym nie będzie otrzymywać wynagrodzenia niższego niż 3500 złotych brutto.

Wzmocnienie bezpieczeństwa pracy. Poszerzymy uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy, umożliwiając jej dostosowanie formy zatrudnienia do obowiązującego prawa i rzeczywistości. Druga umowa na czas określony będzie miała takie same skutki prawne jak umowa na czas nieokreślony. Wprowadzimy przepisy zakazujące wykorzystywania stażystów.

Praca

Wspólnota

Zdrowie

Leki za 5 złotych. Każdy lek na receptę będzie dostępny nieprzekraczalnej cenie 5 złotych. Ta sama zasada będzie obowiązywać w przypadku wyrobów medycznych, takich jak pompy insulinowe, aparaty słuchowe czy inhalatory. Dodatkowo, dzieci, emeryci, renciści, kobiety w ciąży oraz pacjenci po przeszczepach będą otrzymywali leki bezpłatnie.

W ciągu 4 lat gwarantujemy, że czas oczekiwania na wizytę u lekarza specjalisty nie przekroczy 30 dni. Zwiększymy finansowanie publiczne opieki zdrowotnej do 6,8% PKB do 2022 roku, aż do 7,2% PKB do 2024 roku. Środki te zostaną skierowane przede wszystkim na rozszerzenie zakresu świadczeń, inwestycje w infrastrukturę, usprawnienie zarządzania oraz wprowadzenie cyfryzacji. Wszystkim pracownikom medycznym zagwarantujemy godziwe wynagrodzenia. Priorytetem będzie rozwój onkologii, geriatrii i psychiatrii.

Zwiększymy liczbę lekarzy o ponad 50 tysięcy w ciągu najbliższych sześciu lat oraz powiększymy liczbę miejsc na kierunku lekarskim o 50%. Ułatwimy młodym lekarzom zdobycie specjalizacji w obszarach deficytowych. Uproszczymy procedury zatrudnienia lekarzy z zagranicy (m.in. łatwiejsza nostryfikacja, zniesienie obowiązku odbywania stażu podyplomowego, wsparcie w nauce języka polskiego).

zdrowie

Edukacja

Nowatorski sposób nauczania. Szkoła będzie dostosowana do aktualnych wyzwań społecznych. Jej celem będzie promowanie współpracy zamiast rywalizacji. Poszerzymy zakres nauczania programowania. Zajęcia z religii zostaną zastąpione lekcjami języka angielskiego. Wprowadzimy edukację dotyczącą zdrowego stylu życia, przeciwdziałania dyskryminacji, problematyki zmian klimatycznych, identyfikacji "fake newsów" oraz cyberbezpieczeństwa.

Edukacja zdrowotna i seksualna. Wprowadzimy obowiązkowy, wolny od wpływów ideologicznych przedmiot, który będzie skupiał się na przekazywaniu rzetelnej wiedzy na temat zdrowia i seksualności, adekwatnie do poziomu dojrzałości uczniów.

Edukacja zdrowotna i seksualna. Wprowadzimy obowiązkowy, wolny od wpływów ideologicznych przedmiot, który będzie skupiał się na przekazywaniu rzetelnej wiedzy na temat zdrowia i seksualności, adekwatnie do poziomu dojrzałości uczniów.

Edukacja

Rodzina

Darmowe miejsca w żłobkach dla każdego dziecka. Państwo musi priorytetowo traktować dobro rodzin. Obecnie tylko niewielki odsetek dzieci ma zagwarantowane miejsce w żłobku. Opieka i edukacja nie powinny się zaczynać w momencie pójścia do szkoły, dlatego zobowiązujemy się zapewnić wszystkim dzieciom w Polsce dostęp do żłobków i przedszkoli.

Wsparcie dla rodziców. Wprowadzimy pełnopłatny, obowiązkowy urlop rodzicielski o minimalnym wymiarze 12 tygodni dla obojga rodziców. Programy Rodzina 500+ i becikowe pozostaną w mocy.

Koniec z unikaniem płacenia alimentów. Alimenty będą pobierane na zasadach podobnych do poboru podatków – po roku zalegania będą automatycznie uznawane za zaległości podatkowe i egzekwowane przez administrację skarbową.

Refundacja in vitro. Zapewnimy pełne pokrycie kosztów leczenia niepłodności metodą in vitro ze środków państwowych lub NFZ dla wszystkich kobiet.

Rodzina

Mieszkanie

Atrakcyjne warunki zakupu mieszkań. Stworzymy spółkę państwową, która w okresie od 2021 do 2031 roku dostarczy milion mieszkań na terenach będących własnością Skarbu Państwa. Opłata za wynajem nie przekroczy 20 złotych za metr kwadratowy. Państwo nie będzie sprzedawać mieszkań po cenie wyższej niż koszty ich budowy. Mieszkania będzie można nabyć na raty z maksymalnym oprocentowaniem 3%.

Zakończenie procesu reprywatyzacji. Obecny rząd dotychczas nie rozwiązał problemów setek tysięcy osób dotkniętych i zagrożonych reprywatyzacją. Wstrzymamy wszelkie dalsze roszczenia reprywatyzacyjne. Zabronimy eksmisji do bezdomności oraz do lokali nieprzystosowanych do zamieszkania.

Mieszkanie

Transport

Sieć kolejowa w każdym powiecie, transport autobusowy w każdej gminie. Zmodernizujemy istniejące trasy kolejowe oraz wybudujemy nowe linie kolejowe. Podróże między średnimi i mniejszymi miastami będą bardziej opłacalne. W ciągu 6 lat kompleksowo rozbudujemy sieć połączeń lokalnych, obejmując każdą gminę w Polsce.

Eliminacja śmiertelnych wypadków drogowych. Zamiast koncentrować się na wyznaczaniu kolejnych "czarnych punktów", przekształcimy niebezpieczne miejsca w obszary bezpieczne dla użytkowników dróg. Wprowadzimy nową organizację ruchu, której celem będzie promowanie bezpiecznej jazdy, szczególnie w okolicach przejść dla pieszych i skrzyżowań, zapewniając pierwszeństwo pieszym na przejściach. Zwiększymy kary dla osób prowadzących pojazdy po spożyciu alkoholu.

Transport

Polityka społeczna

Gwarancja minimalnej emerytury. Opracujemy nowy system emerytalny odpowiedni dla wyzwań XXI wieku, rozpoczynając od wprowadzenia gwarantowanej emerytury minimalnej. Żaden emeryt nie otrzyma świadczenia niższego niż 1600 złotych netto. Wszelkie wyższe emerytury będą zachowane i regularnie podlegać waloryzacji.

Wsparcie dla osób zależnych. W każdej gminie utworzymy Centrum Wsparcia Samodzielności, finansowane z budżetu państwa, które zapewni kompleksowe usługi asystenckie i opiekuńcze dla osób niesamodzielnych, w tym osób starszych i z niepełnosprawnościami. Zapewnimy bezpłatną pomoc asystentów w codziennych czynnościach. W szkołach zapewnimy optymalne warunki, w tym usprawnimy edukację obejmującą integrację.

Wsparcie dla opiekunów. Wprowadzimy coroczne tygodniowe urlopy wypoczynkowe dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami, zapewniając w tym czasie ich podopiecznym turnusy rehabilitacyjne. Zniesiemy całkowity zakaz aktywności zawodowej dla opiekunów korzystających ze świadczeń opiekuńczych i wesprzemy ich w godzeniu obowiązków zawodowych i opiekuńczych. Uporządkujemy system świadczeń finansowych dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów, wprowadzając gwarancję świadczenia minimalnego w wysokości 2000 złotych.

Polityka społeczna Lewicy

Wolność

Świeckie państwo

Ewidencja finansowa dla duchownych. Zaprowadzimy system ewidencji finansowej dla duchownych, aby zapewnić uczciwe opodatkowanie Kościoła. Wprowadzimy obowiązek ujawniania przychodów przez kościoły na tych samych zasadach, które obowiązują organizacje pozarządowe. Naszym celem jest stopniowe zniesienie przywilejów podatkowych dla wszystkich kościołów i związków wyznaniowych.

Likwidacja Funduszu Kościelnego. W 2018 roku udział państwa w Funduszu Kościelnym wyniósł rekordowe 156 milionów złotych. W obecnym kontekście gospodarczym oraz po zakończeniu prac Komisji Majątkowej, nie ma uzasadnienia dla dalszego istnienia tej instytucji. Z tego powodu wykreślimy tę pozycję z budżetu.

Usunięcie religii ze szkół. Zakończymy nauczanie religii w szkołach, a zaoszczędzone środki przekierujemy na dodatkową naukę języka angielskiego.

Likwidacja klauzuli sumienia. Zagwarantujemy pełną dostępność usług i produktów medycznych niezależnie od przekonań lekarzy, pielęgniarek, położnych i farmaceutów. W żadnej publicznej placówce nie będzie możliwe ograniczanie świadczeń z powołaniem się na klauzulę sumienia, niezależnie od rodzaju usług.

Świeckie państwo

Prawa kobiet

Bezpieczne przerwanie ciąży. Ustanowimy wyłącznie zależne od decyzji kobiety prawo do aborcji do 12. tygodnia ciąży. Po upływie 12. tygodnia ciąży możliwe będzie przerwanie ciąży jedynie w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia kobiety lub w obecności poważnych wad płodu.

Nowoczesne metody antykoncepcji. Zapewnimy refundację nowoczesnych metod antykoncepcji, włączając w to tabletki antykoncepcyjne „dzień po”.

Równość w reprezentacji. Wprowadzimy parytet płciowy w Radzie Ministrów, zarządach powiatów, zarządach województw, zarządach dzielnic m.st. Warszawy oraz zarządach i radach nadzorczych spółek samorządowych i Skarbu Państwa.

Prawa kobiet

Równe prawa

Równość płac. Zgodnie z modelem Islandii wprowadzimy zasadę równych wynagrodzeń za równą pracę, bez względu na płeć. Od 2023 roku każde przedsiębiorstwo będzie zobowiązane do uzyskania Certyfikatu Sprawiedliwych Płac, który będzie odnawiany co dwa lata. Oceny będą przeprowadzane przez audytorów z Państwowej Inspekcji Pracy. Certyfikat otrzymają jedynie te firmy, w których nie występują nieuzasadnione różnice w wynagrodzeniach, wynikające jedynie z płci pracowników. Brak spełnienia tych standardów będzie karany grzywną oraz uniemożliwi udział w zamówieniach publicznych.

Równość małżeńska i związki partnerskie dla wszystkich. Osoby zawierające związek partnerski w Urzędzie Stanu Cywilnego będą miały zagwarantowane prawo do m.in. uzyskiwania informacji medycznych, odwiedzin w szpitalach oraz dziedziczenia.

Równe prawa

Państwo prawa

Rozliczenie winnych naruszenia Konstytucji. Zapewnimy przestrzeganie zasad rządów prawa poprzez konsekwentne rozliczanie osób odpowiedzialnych za łamanie Konstytucji. Osoby winne naruszeń ostatecznie staną przed Trybunałem Stanu.

Przywrócenie niezależności instytucjom państwa prawa. Zapewnimy niezależność Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego oraz Krajowej Rady Sądownictwa, odciągając je od wpływu polityków.

Rozdzielenie funkcji Prokuratora Generalnego od Ministra Sprawiedliwości.

Kalendarz przywracania praworządności. Przedstawimy szczegółowy plan przywrócenia praworządności w Polsce, aby zapewnić przejrzysty proces naprawy systemu prawnego.

Państwo prawa

Kultura

Kultura jako fundament jakości życia obywateli w aspektach intelektualnym, społecznym i materialnym zyska pierwszorzędne znaczenie. Stanie się jednym z kluczowych priorytetów państwa, równie istotnym jak zdrowie czy edukacja.

Kultura wolna od cenzury. Zapewnimy, że kultura nie będzie poddana cenzurze ani wykorzystywana jako narzędzie walki politycznej.

Likwidacja artystycznej nierówności. W oparciu o model francuski wprowadzimy system ubezpieczeń społecznych dla osób pracujących w dziedzinie sztuki. Artyści będą mogli wybrać jedno z dwóch Stowarzyszeń Ubezpieczeń Społecznych.

Karta Młodego Czytelnika. Wprowadzimy program promocji czytelnictwa, inspirowany szwedzkim modelem, zachęcając młodzież do czytania poprzez Kartę Młodego Czytelnika.

Estetyka w przestrzeni publicznej. Umożliwimy artystom współpracę z administracją rządową i samorządową, aby mieli większy wpływ na wygląd przestrzeni publicznej. Zachęcimy gminy do tworzenia rad ds. estetyki oraz stanowisk plastyków miejskich.

Muzeum Historii Polek i Polaków. Utworzymy interaktywne Muzeum Historii Polek i Polaków, które pozwoli zgłębić historię Polski z perspektywy zwykłych ludzi.

Kultura dla wszytskich Lewica 2019

Aktualności